ภาพรวมของจังหวัด กาฬสินธุ์

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 9,404 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,425 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 3,979 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 42.31

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น