ภาพรวมของจังหวัด เชียงใหม่

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยเทคนิคสารภี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 11,011 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 9,417 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,594 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น