ภาพรวมของจังหวัด น่าน

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,006 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,463 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 543 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น