ภาพรวมของจังหวัด พะเยา

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยการอาชีพปง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,146 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,716 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 430 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.37

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น