ภาพรวมของจังหวัด แม่ฮ่องสอน

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,881 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,605 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 276 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.67

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น