ภาพรวมของจังหวัด ราชบุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 9,413 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 8,395 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,018 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.81

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น