ภาพรวมของจังหวัด กาญจนบุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 8,195 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,912 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,283 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.66

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น