ภาพรวมของจังหวัด สุพรรณบุรี

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 8,746 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 7,503 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,243 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น