ภาพรวมของจังหวัด
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/app/home/function.inc.php on line 13
นครปฐม

แสดงเฉพาะสถานศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 7,453 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,700 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 2,753 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.94

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 320

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 321

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/dve2020/library/dashboard.fun.php on line 341

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น