ภาพรวมของจังหวัด นครปฐม

แสดงเฉพาะสถานศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,862 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,413 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 2,449 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.69

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น