ภาพรวมของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,206 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,827 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,379 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น