ภาพรวมของจังหวัด กระบี่

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,810 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,139 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 671 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น