ภาพรวมของจังหวัด ชุมพร

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,209 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,957 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,252 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น