ภาพรวมของจังหวัด พัทลุง

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,839 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,775 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,064 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น