ภาพรวมของจังหวัด ยะลา

แสดงเฉพาะสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพรามัน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,722 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,385 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 337 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.14

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น