ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 233 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 176 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 57 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.46

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น