ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,170 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,710 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 460 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.20

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น