ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 536 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 480 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 56 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น