ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,668 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,066 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 602 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น