ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,186 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,703 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 483 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น