ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,225 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,649 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 576 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.89

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น