ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,080 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,508 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 572 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.50

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น