ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 975 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 843 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 132 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.54

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น