ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,686 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,358 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 328 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น