ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,038 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,148 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 890 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 29.30

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น