ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 317 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 314 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 3 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 0.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น