ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 942 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 633 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 309 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.80

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น