ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,630 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 64 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 2,566 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 97.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น