ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 570 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 442 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 128 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.46

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น