ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,874 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,673 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 201 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.73

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น