ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,778 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,425 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 353 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น