ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,222 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,849 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 373 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น