ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,582 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,468 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 114 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.18

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น