ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,467 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,656 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 811 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น