ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 737 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 564 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 173 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.47

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น