ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 563 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 456 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 107 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.01

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น