ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,481 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,089 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 392 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.47

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น