ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,282 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,545 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 737 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น