ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 792 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 703 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 89 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.24

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น