ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,681 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,168 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 513 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น