ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,930 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,498 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 432 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น