ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,319 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,632 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 687 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น