ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,317 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,771 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 546 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น