ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,650 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,484 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 166 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น