ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,728 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,531 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 197 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น