ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,684 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,301 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 383 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น