ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 534 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 433 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 101 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น