ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 742 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 614 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 128 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.25

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น