ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 613 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 532 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 81 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น