ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 329 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 325 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 4 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 1.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น