ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 419 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 240 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 179 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 42.72

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น