ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 331 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 166 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 165 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 49.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น