ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 449 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 379 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 70 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.59

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น