ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,963 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,435 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 528 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.90

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น