ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 656 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 616 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 40 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น