ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,965 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,490 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 475 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.17

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น