ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,232 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,080 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 152 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.34

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น